Công văn 3706/SYT-NV ngày 13/9/2021 của Sở Y Tế tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường quản lý người dân từ các tỉnh khác tự di chuyển vào địa bàn tỉnh Vĩnh Long

16/09/2021 246 0

Lịch trình mẫu