Công văn 5217/UBND-VX ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường quản lý người dân từ các tỉnh khác tự di chuyển vào địa bàn tỉnh Vĩnh Long

16/09/2021 241 0

Lịch trình mẫu