Open Time: 07:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0270 3836 722

Address: 26 Ba Tháng Hai, Phường 1, Vĩnh Long Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Cổng TTĐT Du Lịch

Co.opmart Vĩnh Long

Shop type: Trung tâm thương mại / siêu thị  

Average price :

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

26 Ba Tháng Hai, Phường 1, Vĩnh Long Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

0270 3836 722

Co.opmartVinhLong@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img