Quản lý lò gạch, gốm thực hiện Đề án di sản đương đại Mang Thít

23/05/2023 1156 0

 

Ngày 11/5/2023, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND kèm theo quy chế quản lý các lò gạch, gốm được hỗ trợ bảo tồn để thực hiện Đề án di sản đương đại Mang Thít (gọi tắt là Đề án).

Làng nghề gạch, gốm nằm bên dòng kênh Thầy Cai

Quy chế áp dụng với các sở, ngành có liên quan; UBND huyện Mang Thít; UBND các xã: Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Hòa Tịnh và cá nhân, tổ chức là chủ lò gạch, gốm thuộc 4 xã nêu trên được hỗ trợ chính sách bảo tồn lò gạch, gốm để thực hiện Đề án theo nguyên tắc xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật; có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, cá nhân quản lý để bảo tồn và phát huy giá trị. Việc quản lý các lò gạch, gốm được hỗ trợ bảo tồn thực hiện Đề án áp dụng theo Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Bên cạnh đó, quy chế cũng phân công trách nhiệm quản lý và phối hợp quản lý cụ thể đối với từng đơn vị. Theo đó, công tác quản lý nhà nước về các lò gạch, gốm để thực hiện Đề án do UBND tỉnh quản lý thống nhất và toàn diện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý, bảo tồn; tham mưu UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với các lò gạch, gốm; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, bảo tồn các lò gạch, gốm để thực hiện Đề án.

Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để bảo tồn lò gạch, gốm trên cơ sở đánh giá chất lượng, giải pháp kết cấu và vật liệu xây dựng. UBND huyện Mang Thít giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước các lò gạch, gốm trên địa bàn theo quy định; chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các lò gạch, gốm; vận động tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ cam kết không phá dỡ lò trong thời hạn 5 năm từ ngày nhận hỗ trợ.

UBND 4 xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Hòa Tịnh tiếp nhận và tham mưu giải quyết kiến nghị, khiếu nại liên quan đến việc hỗ trợ chính sách theo thẩm quyền; theo dõi hiện trạng các lò gạch, gốm được bảo tồn, kịp thời báo cáo UBND huyện Mang Thít khi phát hiện các lò gạch, gốm bị phá dỡ trong thời gian quy định; tuyên truyền nâng cao ý thức nhân dân trong việc bảo tồn lò gạch, gốm để phát huy giá trị phục vụ phát triển du lịch; phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, bảo tồn các lò gạch, gốm theo quy định của pháp luật.

 

Tin: Minh Triết, Ảnh: Thùy Trang

 

 

Related Post

Sample Plan