Quyết định 3290/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 173/2019/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Sample Plan