Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 02703822702

Address: 12C, Hoàng Thái Hiếu Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Cổng TTĐT Du Lịch

Điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP Vĩnh Long

Shop type: Production  

Average price :

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

12C, Hoàng Thái Hiếu Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

02703822702

ttdvktnnvl@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img